Maths

Actions

Name Description Example
go_uimh Change text to a number go_uimh("123") == 123
uas Max value uas(2, 3) == 3
íos Min value íos(2, 3) == 2

mata

Values

Name Description Example
Pi constant (3.1415…) pi@mata
e e constant (2.71828..) e@mata

Actions

Name Description Example
fréamh Square root fréamh@mata(4) == 2
cearn Square function (x * x) cearn@mata(2) == 4
dearbh Absolute value abs@mata(-2) == 2
eas Exponential (e^x) eas@mata(1) == e@mata
cmhcht Power (x^y) cmhcht@mata(2, 4) == 16
log Logarithm log@mata(2)
logb Logarithm in some base logb@mata(16, 2) == 4
sin Sine sin@mata(pi@mata/2)
cos Cosine cos@mata(0)
tan Tangent tan@mata(pi@mata)
asin Inverse sine asin@mata(0)
acos Inverse cosine acos@mata(pi@mata)
atan Inverse tangent atan@mata(0)
rand Random number from 0 to 1 rand@mata()
slánuimh_rand Random whole number (slánuimhir) in some range slánuimh_rand@mata(5, 10)

Nuashonraíodh: